خیرین مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

خیرین مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

اسامی خیرین مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

دکتر سید محمود سیدی

قلب وعروق

دکتر احمد یگانه مقدم

گوش و حلق و بینی

دکتر سید محمد علیزاده

چشم

دکتر حسن افضلی

عفونی

دکتر عباس ارج

گوارش و کبد

دکتر مهدی صفاری

گوش و حلق وبینی

دکتر علیرضا شریف

عفونی

دکتر حمید رضا دشتی

قلب و عروق

دکتر محمد رضا شریف

کودکان

دکتر اعظم محمد زاده

غدد

دکتر سید محمد باستان

کلیه

دکتر مهدی فریدونی

طب فیزیکی وتوانبخشی

دکترسید محسن رضوی زاده

گوارش و کبد

دکتر سید مسعود جهانمیر

داخلی

دکتر مجید صادق زاده

اورتوپد

دکتر اسماعیل علیخانی

عمومی

دکتر حسین غنی

جراحی زیبایی و عمومی

دکتر بابک حق پناه

اورتوپد

دکتر احمد صفری

کودکان

دکتر محمد علی صبا

ریه

دکتر شجاعی

-

دکتر عطابخشی

-

دکتر کوچه بانی

-

دکتر مرضیه کفیل

داروساز

دکتر رضا شب زنده دار

دارو ساز

دکتر احسان خیمه کبود

دکتر مرتضی زمانی

دکتر عباس یوسفی

دکتر محمد رضا خسرو نژاد

دکتر محمد اکبری

دکتر غلامرضا قاسمیه

دکتر محمد طالبیان

دکتر محمدلامع

دکتر حمیدرضا مشرقی

دکتر سید حمید رضوی

دکتر حسین الماسی

دکتر حسین پور بابایی

دکتر مریم بداغی

آقای محمد زاهری

آزاد

آقای مهدی صانع

آزاد

آقای علی گلی

آقای حسین احمدی

آقای سید محمد طباطبایی

آقای احمد وطنی

آقای احمد امیری

آقای شکرریز

آقای عباس ارسلان

آقای علیان

آقای علی علیان

آقای جعفر علیان

آقای قمری

آقای موحدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر دهيد