لیست اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

لیست اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا

 

 

 

لیست اعضای هیئت مدیره موسه خیریه امدادگران عاشوراکاشان

 

 

شماره

 

نام اعضاء

 

سمت

 

۱

 

حسین عباسی کاشانی

 

رئیس هیئت مدیره

 

۲

 

علی اصغر رجایی

 

نایب رئیس هیئت مدیره

 

۳

 

حسن الماسی

 

مدیر عامل

 

۴

 

رضا پیله وری کاشی

 

خزانه دار

 

 

۵

 

جواد عطابخشی

 

عضو اصلی

 

۶

 

احسان شکرریز

 

عضو اصلی

 

۷

 

احسان درستکار

 

عضو اصلی

 

۸

 

سید جواد ثنایی

 

عضو البدل

 

۹

 

حسین احمدی

 

بازرس اصلی

 

 

۱۰

 

حسین صیادی

 

بازرس البدل

 

نظر دهيد