معرفی موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

معرفی موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان سازمانی غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که به منظور یاری رساندن به محرومان و رنجدیدگان بیمار و ارائه کمک های انسان دوستانه به نیازمندان و بیماران فعالیت می نمایند.

اعضای این موسسه خیرینی متشکل از پزشکان،پیراپزشکان، متخصصین امور آموزشی،بهداشتی وتوانبخشی و مدیرانی هستند.که با توجه به توانایی هاو اختیارات و تخصص های مختلف کمکهای ارزنده ای را در سطح شهر برای حمایت از فعالیت موسسه بطور داوطلبانه ارائه می کنند.

نظر دهيد