اهداف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

اهداف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱- تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت نیازمندان از خدمات درمانی

۲- توجه به کرامت های انسانی جامعه،گسترش فرهنگ انفاق و زدودن فقر و بیماری از چهره جامعه

۳- تلاش در راستای توصیه ائمه و پیشوایان دینی در جهت رسیدگی به حال محرومان و مستضعفین جامعه

۴- ترغیب جامعه،مراکز بهداشتی،درمانی به امر نیکوکاری در راستای وظائف اسلامی و انسانی

۵- فراهم نمودن زمینه های مناسب به منظور ارائه خدمات امدادی، بهداشتی،درمانی،آموزشی،مشاوره ای و توانبخشی مطلوب به محرومین با بهره گیری از استعدادهای موجود جامعه

نظر دهيد