درباره موسسه | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

درباره موسسه

وظایف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱- برنامه ریزی و تنظیم برنامه های سالانه،میان مدت و ترسیم افق بلند مدت برای توسعه با توجه به موانع و مشکلات موجود. ۲- توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت داوطلبانه و خیر خواهانه در میان پزشکان و سایر گروههای پزشکی... (ادامه مطلب)

معرفی موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان سازمانی غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که به منظور یاری رساندن به محرومان و رنجدیدگان بیمار و ارائه کمک های انسان دوستانه به نیازمندان و بیماران فعالیت می نمایند. اعضای این موسسه... (ادامه مطلب)

اهداف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱- تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت نیازمندان از خدمات درمانی ۲- توجه به کرامت های انسانی جامعه،گسترش فرهنگ انفاق و زدودن فقر و بیماری از چهره جامعه ۳- تلاش در راستای توصیه ائمه و... (ادامه مطلب)