آزمايشگاه ها و راديولوژي ها | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

آزمايشگاه ها و راديولوژي ها

لیست آزمایشگاه ها و رادیولوژی های عضو موسسه خیریه

آزمایشگاهی موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان اسامی تلفن آدرس آزمایشگاه مجتمع درمانی شفاء ۴۴۴۳۵۵۵ خ شهید بهشتی آزمایشگاه پاستور ۴۴۴۱۱۶۲ میدان کمال الملک آزمایشگاه دکتر نیکخواه ۴۴۴۱۷۱۰ خ شهید بهشتی ساختمان پزشکان امیر کبیر آزمایشگاه دکتر رحمتی ۴۴۵۶۶۶۰ خ شهید... (ادامه مطلب)