وظايف موسسه | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

وظايف موسسه

وظایف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱- برنامه ریزی و تنظیم برنامه های سالانه،میان مدت و ترسیم افق بلند مدت برای توسعه با توجه به موانع و مشکلات موجود. ۲- توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت داوطلبانه و خیر خواهانه در میان پزشکان و سایر گروههای پزشکی... (ادامه مطلب)