اهداف موسسه | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

اهداف موسسه

اهداف موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

۱- تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت نیازمندان از خدمات درمانی ۲- توجه به کرامت های انسانی جامعه،گسترش فرهنگ انفاق و زدودن فقر و بیماری از چهره جامعه ۳- تلاش در راستای توصیه ائمه و... (ادامه مطلب)