معرفی موسسه | موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان

معرفی موسسه

معرفی موسسه خیریه امدادگران عاشورای کاشان

موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان سازمانی غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که به منظور یاری رساندن به محرومان و رنجدیدگان بیمار و ارائه کمک های انسان دوستانه به نیازمندان و بیماران فعالیت می نمایند. اعضای این موسسه... (ادامه مطلب)